Home Pháp luật Giáo trình Pháp Luật Đại cương – Nguyễn Hợp Toàn: Kiến thức tổng quan về ngành luật

Giáo trình Pháp Luật Đại cương – Nguyễn Hợp Toàn: Kiến thức tổng quan về ngành luật

Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn nhằm trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về Nhà nước và pháp luật nói chung, chú trọng đến nhà nước và pháp luật Việt Nam. Tìm đọc chi tiết trên Sach.Review!

Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn: Trọn bộ kiến thức tổng hợp về Luật

Cuốn sách Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn ra đời dựa trên sự kế thừa các giáo trình Pháp luật đại cương của Khoa Luật đã xuất bản trước đây. Được dùng trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.

4 chương đầu trong cuốn sách Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn đề cập một số vấn đề cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật. Những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của Nhà nước ta.

3 chương sau là nội dung chủ yếu của 3 ngành luật có vị trí nền tảng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam, đó là luật hành chính, luật dân sự và luật hình sự Việt Nam.

Review Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn - 1
Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn cung cấp các kiến thức pháp luật cơ bản

Nội dung chi tiết 7 chương của cuốn Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn như sau:

Chương I: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước

– Bản chất Nhà nước, kiểu nhà nước và hình thức Nhà nước

– Bản chất, chức năng của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Hệ thống chính trị của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Vấn đề hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương II: Pháp luật – Công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội

– Bản chất và những đặc điểm chung của Pháp luật

– Quy phạm pháp luật

– Quan hệ pháp luật

– Ý thức pháp luật

– Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

– Pháp chế xã hội chủ nghĩa

Chương III: Hình thức pháp luật

– Khái niệm và phân loại hình thức pháp luật

– Văn bản quy phạm pháp luật – Hình thức pháp luật của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

– Điều ước quốc tế

 – Hệ thống hóa pháp luật

Chương IV: Hệ thống pháp luật

– Hệ thống pháp luật và ngành luật

– Các ngành luật trong hệ thống pháp luật của nhà nước ta

– Hệ thống pháp luật pháp quốc tế

– Hệ thống khoa học pháp lý

Chương V: Luật hành chính Việt Nam

– Khái niệm chung về luật hành chính

– Cơ quan hành chính nhà nước

– Văn bản hành chính nhà nước

– Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ công chức

– Quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài người không quốc tịch

– Trách nhiệm hành chính

– Chế độ giải quyết các khiếu nại, tố cáo

– Chế độ giải quyết các vụ án hành chính

Chương VI: Luật dân sự Việt Nam

– Khái niệm chung về luật dân sự

– Quyền sở hữu tài sản

– Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự

– Trách nhiệm dân sự

– Thừa kế

– Quyền sở hữu trí tuệ

– Những nội dung cơ bản của tố tụng dân sự

Chương VII: Luật hình sự Việt Nam

– Khái niệm chung về luật hình sự

– Tội phạm

– Hình phạt

– Phần các tội phạm trong bộ luật hình sự 1999

– Quá trình giải quyết các vụ án hình sự

Reivew Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn - 2
Nội dung luật pháp phong phú trong cuốn Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn

Mục tiêu của cuốn sách Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn là gì?

Giới thiệu nguồn gốc, bản chất của Nhà nước và pháp luật

Tài liệu Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn là một môn học có nội dung rất phong phú. Môn học nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật với góc độ khoa học pháp lý.

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau tồn tại không phụ thuộc vào ý chí của con người nhưng Nhà nước và pháp luật được tổ chức, thiết lập theo ý chí của con người để phục vụ chính ý muốn của con người.Vì vậy trong đời sống xã hội, Nhà nước và pháp luật có vai trò rất quan trọng. Pháp luật được áp dụng giải quyết hầu hết các quan hệ trong xã hội.

Giới thiệu những khái niệm cơ bản về pháp luật về hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay

Từ cuốn sách Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật. Những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự… trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Trên cơ sở đó giúp người học nâng cao sự hiểu biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, để luôn có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia.

Là một cuốn sách bổ ích và quan trọng, nắm vững những kiến thức trong Giáo trình Pháp Luật Đại cương Nguyễn Hợp Toàn sẽ cung cấp cho các sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh cơ sở để có thể tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương trình đào tạo khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*